Thứ sáu, ngày 25-07-2014
Công cụ làm việc cá nhân


Bản đồ nước CHXHCN Việt Nam



Diện tích đất liền: 331.051,4 km2
Dân số: 85.789.573
Thủ đô: Hà Nội

Tạo bởi vubaochi
Cập nhật 25-03-2010