Thư tư, ngày 22-02-2017
Công cụ làm việc cá nhân


Công tác ngoại vụ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của đất nước

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã khẳng định như vậy tại tại hội nghị "Nâng cao hiệu quả công tác ngoại vụ, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội ngày 11/4.

Tuy nhiên Phó Thủ tướng cũng nhận định: công tác ngoại vụ địa phương thời gian qua còn gặp một số khó khăn, nhiều địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác này. Sự chỉ đạo của các địa phương còn phân tán, chưa đồng bộ, vẫn còn tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh. Ở nhiều địa phương, công tác ngoại vụ chưa đúng tầm, chưa đạt hiệu quả cao, còn nặng về lễ tân. Chức năng của công tác ngoại vụ cũng chưa được quan tâm đúng mức...

Phó Thủ tướng chỉ đạo 3 vấn đề cần quan tâm về công tác ngoại vụ trong tình hình mới. Thứ nhất, cần nhận thức sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của công tác ngoại vụ và tăng cường nhiệm vụ của công tác này, trong đó có nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thứ hai, mô hình tổ chức của cơ quan ngoại vụ địa phương cần được nghiên cứu sao cho tăng cường tập hợp được cán bộ. Thứ ba, mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước là Bộ Ngoại giao với các cơ quan ngoại vụ cần chặt chẽ, hiệu quả hơn và chú trọng hơn tới nhiệm vụ kinh tế đối ngoại. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ của kinh tế đối ngoại trong thời kỳ mới gồm: tư vấn thông tin cho các cơ quan; đột phá những vấn đề lớn; hỗ trợ các cơ quan tháo gỡ khó khăn về đối ngoại và giúp đỡ họ trong việc kiểm tra, xem xét các hiệp định...

Trong thời gian tới, công tác ngoại vụ tập trung trước hết vào việc xây dựng cơ chế phối hợp có hiệu quả hơn, thông qua một đầu mối có thẩm quyền, có khả năng thống nhất điều hành và điều phối công việc; hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên, thông tin hai chiều giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện, với các Sở Ngoại vụ và các cơ quan ngoại vụ địa phương. Bộ tiếp tục giúp các địa phương xây dựng và định hướng công tác đối ngoại hàng năm trên các lĩnh vực; tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư thương mại...

Đối với các địa phương, việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy được coi là công tác quan trọng với những nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng quy định chế độ, tổ chức bộ máy và đào tạo đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt, thời gian qua, tại các địa phương có chung đường biên giới với các nước láng giềng, công tác biên giới đã được các cơ quan ngoại vụ tập trung xử lý, duy trì hòa bình ổn định trên biển Đông, góp phần xây dựng đường biên giới của nước ta với các nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển...(VOV)